Contract Personen alarmeringssysteem


De Stichting Maatje in Zeeland (hierna: Maatje) te Middelburg,
vertegenwoordigd door de coördinator administratie,

en                                                                                   (naam en voorletters)

hierna te noemen de huurder, verklaren in verband met personenalarmering het volgende te zijn overeengekomen:


Verplichtingen van Maatje:
1. Maatje stelt aan de huurder een personenalarmsysteem, bestaande uit een alarmnummerkiezer en een zgn. halszender, ter beschikking. De huurder verklaart deze te aanvaarden.
2. Het toestel wordt door Maatje aangesloten.
3. Maatje draagt zorg voor alle reparaties en/of vervanging van de installatie, voortkomende uit defecten van de alarminstallatie.
4. De verantwoordelijkheid van Maatje voor het inschakelen van hulpverlening begint bij de daadwerkelijke alarmering door de huurder, mede gebruikmakend van de onder punt 6 bedoelde contactadressen.


Verplichtingen van de huurder:
5. De huurder verklaart alleen in noodsituaties van het alarm gebruik te maken.
6. De huurder voorziet in minimaal drie contactadressen voor alarmering en geeft namen, adressen en telefoonnummers van deze contactadressen, evenals eventuele wijzigingen, bij voorkeur schriftelijk door aan Maatje.
7. De huurder verklaart zich ermee akkoord dat de politie of anderen worden ingeschakeld indien de onder punt 6 genoemde contactadressen niet bereikbaar zijn.
8. De schade die ontstaat doordat de politie of anderen i.v.m. hulpverlening de toegang tot de woning moeten forceren, is voor rekening van de huurder.
9. De huurder is aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door onoordeelkundig gebruik van de installatie en/of nalatigheid ten opzichte van de voorschriften.
10. De huurder wordt verzocht aan de contactadressen, bedoeld onder punt 6, een huissleutel te overhandigen.
11. De huurder gaat er mee akkoord dat tijdens een alarmering, alle gesprekken worden opgenomen.
12. De huurder zorgt zelf voor een goed werkende telefoonverbinding. Maatje is niet aansprakelijk in geval van storingen aan deze telefoonverbinding.

 

Looptijd en abonnementskosten:
13. Deze overeenkomst wordt aangegaan met ingang van ……………………, voor onbepaalde tijd.
14. Het abonnement gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand van aansluiting.
15. De door de huurder verschuldigde kosten van aansluiting en abonnement dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.
16. Deze overeenkomst wordt beëindigd bij overlijden van de huurder.
17. Deze overeenkomst wordt eveneens beëindigd door middel van opzegging door één van beide partijen.
18. De huurder of zijn/haar vertegenwoordiger draagt, in overleg met Maatje, er zorg voor dat het personenalarmsysteem bij de beëindiging van het huurcontract in goede staat wordt ingeleverd bij de Maatje, of op een nader aan te geven adres.
19. Nadat is voldaan aan de verplichting genoemd in het voorgaande artikel, worden teveel betaalde abonnementsbedragen door Maatje terugbetaald.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend


te                                                              dd.


De huurder,                                               A. Pathuis, Coördinator Administratie